Formularza zgłoszeniowy
Szkolenia e-learningowe

realizowane w ramach projektu
„E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”

współfinansowanego ze środków otrzymanych w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Rejestracja :
MODUŁ do wyboru:*
Moduł 1: prawno-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych (rejestracja, obowiązki prawne w zakresie prawa pracy, urzędu skarbowego, zakładu ubezpieczeń, NGO a działalność gospodarcza)
Moduł 2: PR i promocja NGO, reklama społeczna
Moduł 3: Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną
Moduł 4: sponsoring i fundraising - tworzenie umowy i oferty sponsorskiej
Moduł 5: pozyskanie środków na działanie i rozwój - pozyskiwania zewnętrznych środków publicznych krajowych i unijnych (POKL, granty i dotacje unijne, dotacje JST, PROW 2007 - 2013), Ćwiczenia w grupach - burza mózgów w zakresie opracowania wzorcowego wniosku z wygranego konkursu grantowego lub dotacyjnego.
Moduł 6: zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów - w tym także obowiązki sprawozdawcze.
Moduł 7: alternatywne źródła pozyskania funduszy - regulacje prawne w zakresie: darowizny, spadki, działalność OPP (1%)
Moduł 8: finanse w organizacji pozarządowej - budżet ngo i jego realizacja, księgowość w organizacji pozarządowej - obowiązki prawno-finansowe, rozliczanie funduszy i grantów, budżet zadaniowy
Moduł 9: zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu - umowa na wolontariat.
Rejestracja osoby do 18 r.ż.
Rejestracja osoby po 18 r.ż.
                   „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”
Projekt dofinasowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Adres e-mail:*
Kod, miejscowość:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Miejsce zamieszkania
Kod, miejscowość:*
Telefon kontaktowy:*
Imię/Imiona rodzia/Opiekuna:*
Nazwisko rodzica/opiekuna:*
Ulica, numer domu i lokalu:*
Miejsce zamieszkania
Powiat (do wyboru pozycja):*
Ulica, numer domu i lokalu:*
Status UCZESTNIKA PROJEKTU*:
Powiat (do wyboru pozycja):*
Województwo mazowieckie
Województwo mazowieckie
Nazwa reprezentowanego NGO (wypełnić jeśli dotyczy):
Pracownik
TAK
NIE
Członek
TAK
NIE
Wolontariusz
TAK
NIE
Inne funkcje
Grupa nieformalna (wypełnić jeśli dotyczy):
TAK
NIE
Inna forma zaangażowania społecznego (wypełnić jeśli dotyczy):
TAK
NIE
Krótki opis swojej działalności społecznej (max 4 zdania):
Krótki opis wykorzystania wiedzy nabytej podczas szkolenia:
*Udzielam zgody na wykorzystywanie zdjęć, materiałów medialnych z
wizerunkiem (imię/imiona i nazwisko Uczestnika)…………………………… 
bez konieczności ich każdorazowego zatwierdzania. Zgoda obejmuje
wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonach zdjęć,
materiałów medialnych, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w
ramach realizowanego projektu.
*Ja (imię/imiona i nazwisko rodzica/opiekuna)                              deklaruję
udział w projekcie (imię/imiona i nazwisko Uczestnika)
…………………………… pt. „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III
sektora na wsiach” współfinansowanego ze środków otrzymanych w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Potwierdzam
prawdziwość podanych przeze mnie informacji. Świadomy
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania art. 233 §1 kodeksu karnego
(Dz.U. z 1977, nr 88, poz. 533 ze zm.) oświadcza, że podane informacje są
zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. 
*Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do jego
pełnego uczestnictwa w szkoleniu. W przypadku braku powiadomienia o
rezygnacji z potwierdzonego udziału, Organizator zastrzega sobie prawo
obciążenia kosztami organizacji szkolenia. Przyjęcie na szkolenie będzie
potwierdzone przez pracownika Biura projektu e - maliem lub telefonicznie.
rodzic
opiekun uczestnika projektu
Status osoby ZGŁASZAJĄCEJ*:
Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Stowarzyszenie o
nazwie „Razem dla Radomki” Organizatora oraz Administratora panelu e -
learningowego na czas realizacji projektu oraz Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej do celów rekrutacji, monitoringu, ewaluacji oraz kontroli. Dane są
przekazywane dobrowolnie. Informujemy także o prawie do dostępu oraz
możliwości poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
ze zm.)
*Pola wymagane
Wiek*:
od 19 do 35
od 36 do 50
powyżej 50 lat
Miejsce zamieszkania
Województwo mazowieckie
Powiat (do wyboru pozycja):*
Ulica, numer domu i lokalu:*
Kod, miejscowość:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Członek
Pracownik
TAK
TAK
Wolontariusz
TAK
Inne funkcje
NIE
NIE
NIE
Grupa nieformalna (wypełnić jeśli dotyczy):
Nazwa reprezentowanego NGO (wypełnić jeśli dotyczy):
TAK
NIE
Krótki opis swojej działalności społecznej (max 4 zdania):
Krótki opis wykorzystania wiedzy nabytej podczas szkolenia:
Inna forma zaangażowania społecznego (wypełnić jeśli dotyczy):
TAK
NIE
*Deklaruję udział w projekcie pt. „E- learning skutecznym narzędziem
rozwoju III sektora na wsiach” współfinansowanego ze środków
otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie
informacji. Świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania art.
233 §1 kodeksu karnego (Dz.U. z 1977, nr 88, poz. 533 ze zm.) oświadcza,
że wyżej podane informacje są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
*Udzielam zgody na wykorzystywanie zdjęć, materiałów medialnych z
wizerunkiem bez konieczności ich każdorazowego zatwierdzania. Zgoda
obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonach
zdjęć, materiałów medialnych, za pośrednictwem dowolnego medium
wyłącznie w ramach realizowanego projektu.
*Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do jego
pełnego uczestnictwa w szkoleniu. W przypadku braku powiadomienia o
rezygnacji z potwierdzonego udziału, Organizator zastrzega sobie prawo
obciążenia kosztami organizacji szkolenia. Przyjęcie na szkolenie będzie
potwierdzone przez pracownika Biura projektu e - maliem lub telefonicznie.
Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Stowarzyszenie o
nazwie „Razem dla Radomki” Organizatora oraz Administratora panelu e -
learningowego na czas realizacji projektu oraz Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej do celów rekrutacji, monitoringu, ewaluacji oraz kontroli. Dane są
przekazywane dobrowolnie. Informujemy także o prawie do dostępu oraz
możliwości poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
ze zm.)
*Pola wymagane
                   „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”
Projekt dofinasowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Status osoby zgłaszanej:
Imię/Imiona:*
Nazwisko:*